KVK Başvuru Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNE TANINAN HAKLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

6 Nisan 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine KVKK m.11 kapsamında kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme, verilerin işlenme amacı ile bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya verinin düzeltilmesini isteme hakları tanınmıştır.

Veri sorumlusu sıfatıyla ticari merkezi Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi A Blok 11/520 Şişli/İstanbul adresinde bulunan şirketimiz ESA GLOBAL A.Ş. tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, bu formu eksiksiz ve açık bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra yukarıda belirtilen adresimize elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile iletmenizin ardından en geç 30 (otuz) gün içinde başvurunuzu yanıtlandıracağız.

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. KVKK’ya uyumlu bir şekilde faaliyet gösteren şirketimiz siz değerli veri sahiplerinin haklarına saygı göstermekte, başvurunuzdaki taleplerinizin yerine getirilmesinde yardımcı olmaya çalışmaktadır.  KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca hazırlanan iş bu form ile şirketimize başvurma hakkı, kişisel veri sahibinin doğrudan kendisine aittir. Üçüncü şahıslara adına yapılacak başvurularda, ilgili şahsı temsile uygun bir vekâletnamenin bulunması gerekmektedir.

Veri sahipleri aşağıdaki başvuru yöntemlerinden birini kullanabilecektir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen başvuru Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi A Blok 11/520 Şişli/İstanbul
Noter vasıtasıyla tebligat Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi A Blok 11/520 Şişli/İstanbul
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla gönderim        @hs01.kep.tr
Şirketimize kayıtlı eposta adresinizden eposta gönderim info@gocmenvizesi.com

Kimlik ve İletişim Bilgileriniz
Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad-Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası :
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi :
Cep Telefonu :
Telefon Numarası :
Faks Numarası :
E-posta Adresi :

Şirket İle İlişkiniz
Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

MüşteriZiyaretçi İş ortağıDiğer…………….

Talebiniz
Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

Beyanınız

Şirketinize yapmış olduğum işbu başvuruda belirttiğim tüm taleplerimin KVKK’nın 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ediyorum. Bu amaçla başvuruda tarafınıza verdiğim belge ve bilgilerimin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu, bu bilgilerin başvurumun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, cevabın tarafıma ulaştırılması amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Kişisel Veri Sahibi/Vekili Ad/Soyad:
Tarih:                                         İmza: